Εθελοντές για την αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία

Αναζήτηση εθελοντών

Για την αποδοτικότερη προώθηση της προσπάθειας αναζητούμε εθελοντές για συνεισφορά σε δραστηριότητες όπως:

  1. περαιτέρω προώθηση της πρότασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε επίσημους και συλλογικούς φορείς και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης,

  2. κατασκευή ιστοσελίδων, blog κ.λπ. ώστε να μπορούν να βοηθήσουν σε τεχνικά θέματα,

  3. μετάφραση και επιμέλεια κειμένων σε διάφορες γλώσσες, κυρίως στην ελληνική και την αγγλική

κ.λπ.

Όσοι επιθυμείτε να συμβάλετε, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, σημειώνοντας τον τομέα ή τους τομείς στους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε ή προτείνετε άλλους τομείς που θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλουν στην προώθηση της πρότασης.


Call for Volunteers

For the effective promotion of effort we are looking for volunteers to contribute to activities such as:

  1. Further promote the proposal in Greece and abroad on official and collective structures and electronic media ,

  2. Web design, blog creation etc. so they can help with technical issues

  3. Translation and editing in various languages ​​, mainly in Greek and English

etc

Those who wish to contribute, please fill out the form below, and the area or areas in which you can help or suggest other areas that you think may help to promote the proposal.