Πρακτικά

Πρόσβαση στα πρακτικά έχουν όλοι οι εισηγητές και οι ακροατές που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου και κατέβαλαν το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής .