Υποβολή εισηγήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση και να αποστείλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018, τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου για παρουσίαση. Η διαδικασία κρίσης για τη συμπερίληψη της ανακοίνωσης στα πρακτικά θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του συνεδρίου όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές έχουν ήδη ολοκληρώσει το κείμενό τους, μπορούν να το στείλουν ώστε να ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία κρίσης.

Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής να αναγράφονται όλα τα ονόματα των εισηγητών με τις ιδιότητές τους.


Γενικές προδιαγραφές εισηγήσεων:

  • Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται μεταξύ 4500 – 5500 λέξεις (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
  • Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και οι ιδιότητές τους.
  • Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη).
  • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).
  • Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/.
  • Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση 2synedrio@classicolympics.gr

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.


Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:

  1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου
  2. εγκριθούν από τους κριτές και
  3. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.